Beleidscoördinator

Locatie: Projectvereniging Vrijetijdsregio Druivenstreek - Bertem

De gemeenten Bertem, Hoeilaart, Huldenberg, Overijse en Tervuren gaan voortaan voluit samenwerken rond vrije tijd. Dat voornemen krijgt vorm in de Vrijetijdsregio Druivenstreek, een nieuw intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS). Als Beleidscoördinator vrijetijdsregio Druivenstreek ga je daarin te werk als een volleerd serrist. Je zorgt voor een stevig gebinte waarlangs je de lokale werkingen leidt naar een geïntegreerde samenwerking. Je knipt en stookt bij zodat alle geledingen tot volle wasdom komen. Je oogst een toegankelijke en verbindende vrijetijdswerking, met en voor álle inwoners van de Druivenstreek.

De gemeenten in de Druivenstreek hebben reeds een lange geschiedenis van bovenlokaal samenwerken in de vrijetijdssfeer. Zo kennen de cultuur- en gemeenschapscentra van de gemeenten Overijse, Hoeilaart en Tervuren, en gemeenschapscentrum de Bosuil van vzw ‘de Rand’ in Jezus-Eik een sterke samenwerkingstraditie: o.a. kennisdeling en expertise-uitwisseling, projectwerking en samenwerking op het gebied van aanbod en communicatie worden behartigd. De bibliotheken Overijse, Tervuren, Hoeilaart, Huldenberg en Bertem werken daarnaast bewust bovenlokaal samen aan uitdagingen voor de sector, zoals  e-inclusie, kansenbeleid en leespromotie. De gemeenten werken bovendien structureel samen rond sportparticipatie (het ‘sportelen’), en op projectmatige basis rond jeugdthema’s. Op het vlak van toerisme worden de wandel- en fietsroutes en activiteiten in het druivenseizoen (juli tot oktober) nauw afgestemd. Deze geschiedenis van bovenlokaal samenwerken in de vrijetijdssfeer zit nu vervat in de intergemeentelijke samenwerking ‘Vrijetijdsregio Druivenstreek’.

Onze intergemeentelijke samenwerking kan op basis van het decreet bovenlokale cultuurwerking ondersteund worden met een werkingssubsidie als ze een regierol opneemt als verbinder en facilitator van het bovenlokale culturele veld. Dit decreet bestaat sinds 1 januari 2019 en heeft tot doel een kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde bovenlokale cultuurwerking uit te bouwen, te stimuleren en te optimaliseren. Centraal in het nieuwe decreet staat het begrip transversaliteit: ‘verbinding’ tussen zowel culturele disciplines zoals cultureel erfgoed, circuskunsten en sociaal-cultureel werk, als tussen het lokale en het Vlaamse niveau. Naast verbinding stimuleert het decreet samenwerking met andere beleidsdomeinen. Voor de hand liggend in de Druivenstreek zijn toerisme, onroerend erfgoed, jeugd en sport, maar ook samenwerking met onderwijs en welzijn.

Hoofdtaken

Vervullen van de regierol voor het bovenlokale cultuur- en vrijetijdsveld:

  • Instaan voor visieontwikkeling, (beleids)coördinatie en het financieel beheer van het intergemeentelijk samenwerkingsverband.
  • Het opvolgen van de stuurgroep en de werkgroepen in de verschillende beleidsdomeinen. Deze actoren informeren,  ondersteunen en aanzetten tot actie.
  • Actoren samenbrengen, netwerken opzetten en er zelf deel van uitmaken. Het netwerk onderhouden en verduurzamen.
  • Bruggen bouwen tussen actoren in het werkveld en hen duurzaam verbinden. Afstemming zoeken en transversale samenwerkingsverbanden ontwikkelen en uitbouwen.
  • De belangen van het IGS m.b.t. bovenlokale cultuur- en vrijetijdswerking behartigen op diverse niveaus.

Profiel

Je bent in het bezit van een master diploma of minstens 3 jaar aan gelijkwaardige werkervaring in een coördinerende functie.

Wij bieden

Een afwisselende & uitdagende job met flexibele uren. Een contract van bepaalde duur (31/12/2025), een loon volgens barema A1a-A3a (master), relevante beroepservaring wordt in aanmerking genomen. Extralegale voordelen (maaltijdcheques €8, terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer, fietsvergoeding). Een aantrekkelijk verlofstelsel. Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een werfreserve van twee jaar.

Interesse

Tot en met 16 februari 2020 kan je online solliciteren via het online sollicitatieformulier door jouw motivatiebrief en cv, een kopie van het gevraagde diploma, en een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 6 maanden) te bezorgen.

Bijkomende informatie kan je terugvinden in de functiebeschrijving en het informatiebericht. Voor vragen kan je terecht bij jobs@ccselect.be of 02 467 35 40.